Capt. R. Gopalakrishnan &Capt. C.N.Sarat Kumar, AEMA, Visits HIMT on 06Dec 17